Kouluttaja: Minna Martin

Jännittäminen on nuoruusikäisten yleisimpiä psyykkisiä ongelmia. Pulmat sosiaalisissa tilanteissa heijastuvat ystävyys- ja seurustelusuhteisiin, koulu- ja opiskelumenestykseen ja työelämään. Suurella osalla ongelmat ilmenevät nuoruusiässä, osalla jo varhaislapsuudessa. Ennaltaehkäisy tulisi aloittaa varhain, jo pienten lasten parissa.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä aikuisen valmiuksia ymmärtää lapsen herkkyyttä ja ehkäistä haitallisen jännittämisen syntymistä. Koulutus tarjoaa näkökulmia ja työvälineitä lasten parissa työskenteleville ja antaa keinoja auttaa lasta jännittämiseen liittyvien tunteiden säätelyssä.

Sisältö:

  • jännittämiseen liittyvät taustatekijät ja sen ilmeneminen eri ikävaiheissa
  • keinoja, joilla jännittämisestä kärsivää lasta voidaan auttaa päiväkodin, esi- ja alkuopetuksen, kerho- ja harrastetoiminnan ja lastensuojelun arjessa
  • konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voidaan hyödyntää lapsiryhmissä

Koulutus sopii moniammatilliselle kohderyhmälle, esimerkiksi opettajille, lastentarhanopettajille, lastenhoitajille ja muille varhaiskasvatuksessa työskenteleville, lastenpsykiatrian ja lastensuojelun työntekijöille, lapsiryhmien ohjaajille sekä muille lasten kanssa työskenteleville. Koulutusryhmän koko 8-16 henkilöä.

Kouluttaja:

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, jännittäjäryhmän ohjaaja ja ohjaajien kouluttaja.