Kouluttajat: Hannele Mäntysaari-Hetekorpi, Outi Kalla ja Henna Penttinen

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa hoitosuhteen ilmiöistä, rakentumisesta ja ylläpitämisestä sekä potilaan muutosvaiheen ja -motivaation huomioimisesta hoidon eri vaiheissa. Hoidossa syntyvän vuorovaikutussuhteen on todettu olevan merkityksellisin muutosta edistävä tekijä. Potilaan ja työntekijän yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat hoidon onnistumiseen. Jotta potilas voi hyötyä hoidosta parhaalla mahdollisella tavalla, työntekijän tulee huomioida potilaan sen hetkinen muutosvaihe ongelmansa suhteen ja motivaatio ottaa hoitoa vastaan. Koulutus rakentuu kolmesta toisiaan täydentävästä erillisestä osiosta:

Vuorovaikutuksellisten ilmiöiden huomioiminen mielenterveyden häiriöiden hoidossa, kouluttajana Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

Osion tavoitteena on antaa tietoa hoitosuhteen psykologisista ilmiöistä ja niiden huomioimisesta työskentelyssä tyypillisempien mielenterveyden häiriöiden kanssa, kuten masennus, ahdistuneisuushäiriöt, paniikkihäiriöt ja epävakaa persoonallisuushäiriö. Tavoitteena on tarkastella vuorovaikutuksen merkitystä potilaiden kohtaamisessa ja erilaisten häiriöiden asettamia vaatimuksia työskentelyotteelle. Koulutuksen jälkeen osallistujan on mahdollista tunnistaa erilaisiin häiriöihin ja vuorovaikutustyyleihin liittyviä haasteita ja riskitekijöitä hoidon onnistumiselle sekä saada välineitä näiden asioiden esille ottamiseen hoitosuhteessa.

Potilaan yksilöllisten ominaisuuksien ja sosiokulttuuristen tekijöiden merkitys hoitosuhteessa, kouluttajana Outi Kalla

Osion tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja ymmärrystä siitä, miten erilaiset potilaaseen ja työntekijään liittyvät tekijät vaikuttavat hoitosuhteen rakentumiseen, ylläpitämiseen sekä hoidon onnistumiseen kulttuurienvälisessä kontekstissa. Hoidon tuloksellisuuteen vaikuttaa se, miten hyvin potilas ominaisuuksineen ja työntekijä työskentelytapoineen sopivat yhteen. Työntekijän on tärkeä pyrkiä tunnistamaan ja huomioimaan potilaan yksilölliset ominaisuudet sekä sosiokulttuuriset taustatekijät, jotta hän pystyy mukauttamaan toimintaansa kunkin potilaan tarpeisiin, tavoitteisiin sekä tapoihin olla vuorovaikutuksessa. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille välineitä potilaan kohtaamiseen kulttuurienvälisessä kontekstissa.

Muutoksen vaiheet ja muutokseen motivointi: mistä lähteä liikkeelle mielenterveyspotilaan kanssa?, kouluttajana Henna Penttinen

Osion tavoitteena on antaa tietoa mielenterveyden häiriöiden muutosvaiheista psykologisen hoidon edetessä, keskittyen erityisesti hoidon aloitukseen ja alkuvaiheisiin. Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia kohdata mielenterveyden häiriöistä kärsivä potilas niin, että potilas kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi koherentilla tavalla. Osiossa tutustutaan heijastavan kuuntelun periaatteisiin sekä hoidon tavoitteen asettelun merkitykseen. Lisäksi osallistuja saa ymmärrystä mielenterveyden häiriön hoidon etenemisestä potilaan muutosvaiheiden näkökulmasta, sekä työntekijän mahdollisuuksista mukauttaa omaa toimintaansa sen mukaisesti, mistä potilas kykenee hyötymään hoidon eri vaiheissa.

Opetusmuodot ovat luennointi, tapausesimerkit ja pienryhmätyöskentely. Kohderyhmä on perusterveydenhoidon ammattihenkilöt. Koulutus on toteutettavissa vaihtelevan mittaisena tavoitteiden laajuudesta ja työskentelymuodoista riippuen 1-2 päivän kestoisena. Laajempi koulutuskokonaisuus sisältää pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia.  Eri osiot ovat tilattavissa ko. osion kouluttajalta myös omina kokonaisuuksinaan.