Kouluttajat: Hannele Mäntysaari-Hetekorpi, Outi Kalla ja Henna Penttinen

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa psykoterapia- tai hoitosuhteen luomista mahdollisuuksista muutoksen edistämiseen mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Hoidossa syntyvän vuorovaikutussuhteen on todettu olevan merkityksellisin muutosta edistävä tekijä. Asiakaslähtöisessä näkökulmassa hyödynnetään eri psykoterapiasuuntausten tuottamaa tietoa muutosta tuottavista psykoterapeuttisista ydinprosesseista. Koulutus koostuu kolmesta erillisestä toisiaan täydentävästä osioista:

Psykoterapiasuhde muutosagenttina, kouluttajana Hannele Mäntysaari-Hetekorpi

Osion tavoitteena on antaa tietoa potilaan mielen sisäisten psykologisten välineiden rakentumisesta ja tunteiden säätelykyvyn edistämisestä (reflektiivinen kyky, mentalisaatiokyky, toimijuuden kokemus) hoidossa psykoterapia-/hoitosuhteen avulla. Osiossa tarkastellaan sitä, mistä osasista psykoterapia-/hoitosuhde muodostuu (yhteistyösuhde, transferenssisuhde, reaalisuhde) ja kuinka näitä suhteen eri tasoja voi tietoisesti käyttää hoidon tukena. Tarkastellaan myös sitä, millaisia vuorovaikutuksellisia tekniikoita tähän on kehitetty. Näkökulma on relationaalinen ja kahden henkilön väliseen psykologiaan perustuva. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on tietoa psykoterapia-/hoitosuhteen eri puolista, niihin liittyvistä vuorovaikutuksellisista ilmiöistä sekä välineitä käsitellä näitä ilmiöitä omissa psykoterapia-/hoitosuhteissa siten, että potilas saa hoidossa psykologisia mielen sisäisiä välineitä oman tilanteensa tarkastelemiseen ja edistämiseen.

Asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde kulttuurienvälisessä kontekstissa, kouluttajana Outi Kalla

Osion tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja ymmärrystä siitä, minkälainen merkitys asiakkaan ja terapeutin yksilöllisillä ominaisuuksilla on yhteistyösuhteen rakentumisessa, ylläpitämisessä ja hoidon onnistumisessa. Koulutuksessa tarkastellaan myös kulttuuristen tekijöiden vaikutusta ja ilmenemismuotoja psykoterapiavuorovaikutuksessa. Asiakas ja terapeutti tuovat terapiakeskusteluun omat ainutlaatuiset kulttuuriset maailmansa, joiden huomioiminen on yhteistyösuhteen sekä hoidon tuloksellisuuden kannalta olennaista. Koulutuksen näkökulma on integratiivinen, asiakkaan yksilöllisten hoidollisten tarpeiden merkitystä painottava. Koulutuksen jälkeen osallistuja kykenee paremmin tunnistamaan ja huomioimaan yhteistyösuhteeseen vaikuttavia sekä asiakkaaseen että terapeuttiin liittyviä tekijöitä ja hyödyntämään tätä tietoa terapiatyössään.

Psykoterapeuttisen muutosprosessin vaihemallit, kouluttajana Henna Penttinen

Osion tavoitteena on tutustuttaa osallistujat keskeisiin psykoterapeuttisen muutosprosessin vaihemalleihin. Aloittaessaan hoidon potilaat tunnistavat ja tiedostavat ongelmallista kokemustaan hyvin eri tavalla ja omaavat siten hyvin erilaisia valmiuksia lähteä terapeuttiseen työskentelyyn. Työntekijän olisi tärkeä tunnistaa, millaisia muutosvalmiuksia asiakkaalla kulloinkin on oman ongelmallisen kokemuksen suhteen, jotta voi mukauttaa työskentelynsä niin, että asiakas pystyy siitä hyötymään. Osiossa tarkastelemme sitä, millaisia pääosin ajallisesti eteneviä vaiheita potilailla on tunnistettu olevan ongelmallisen kokemuksensa suhteen, ja missä eri vaiheissa asiakas pystyy hyötymään erilaisista terapeuttisista interventioista ja tekniikoista. Yksittäinen terapeuttinen interventio toimii parhaiten silloin, kun asiakkaalla on valmiuksia vastaanottaa ja hyödyntää se, ja näihin valmiuksiin vaikuttaa keskeisesti se, missä vaiheessa asiakas on henkilökohtaisen ongelmallisen kokemuksensa muutosprosessissa. Koulutuksen jälkeen osallistuja kykenee tunnistamaan asiakkaan muutosvaihetta ja osaa entistä paremmin mukauttaa omaa terapeuttista toimintaansa asiakkaan muutosvaiheen vaatimalla tavalla.

Opetusmuodot ovat luennointi, esimerkit ja pienryhmätyöskentely osallistujien omien potilastapausten kanssa. Kohderyhmä on terveydenhuollon ammattihenkilöt. Koulutus on toteutettavissa vaihtelevan mittaisena tavoitteiden laajuudesta ja työskentelymuodoista riippuen 1-2 päivän kestoisena. Laajempi koulutuskokonaisuus sisältää pienryhmätyöskentelyä ja harjoituksia. Eri osiot ovat tilattavissa ko. osion kouluttajalta myös omina kokonaisuuksinaan.